LEGO® SERIOUS PLAY® คืออะไร?

LEGO® SERIOUS PLAY® คือเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการคิดที่ถูกออกแบบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับการทำงานในธุรกิจของคุณไปอีกขั้น โดยผสมผสานศาสตร์แห่งธุรกิจ ศาสตร์แห่งสมอง การเรียนรู้ และการพัฒนาองค์กรเข้าด้วยกันเพื่อการสร้างความเข้าใจระหว่างทีม พัฒนาการสื่อสาร แก้ไขปัญหา ใช้ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนากลยุทธ์และสร้างนวัตกรรมทางความคิดเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของทีมและองค์กร

การคิดร่วมกันผ่านกระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY®  สามารถสร้างคุณค่าที่แตกต่างจากการ brainstorm และการ  workshop ทั่วไปอย่างสิ้นเชิง เพราะเป็นการคิดโดยใช้ของระบบประสาทที่มือ (Hands-on learning) ควบคู่กับการทำงานของสมอง (Minds-on learning) ร่วมกับกระบวนการที่ออกแบบให้ทุกคนได้คิด ฟัง และใช้ศักยภาพสมองของตนร่วมกับทีมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพโดย LSP Facititator มืออาชีพ จะช่วยออกแบบและนำกระบวนการ workshop ให้ผู้บริหารที่เข้าร่วมสามารถดึงจิตใจจดจ่ออยู่ในสภาวะลื่นไหล (Flow) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการคิดและการเรียนรู้ที่แตกต่างและมีความหมายสำหรับทีมหรือองค์กรอย่างแท้จริง

ด้วยประสิทธิภาพของ LEGO® SERIOUS PLAY® ที่ผ่านการพัฒนามาตลอดระยะเวลา 15 ปี จะทำให้ผู้บริหารและทีมสร้าง Insight ร่วมกันเพื่อหา solution ใหม่ ๆ ทะลุกรอบแนวคิดเดิม  ในแบบที่ไม่สามารถพบได้ด้วยวิธีการอื่นๆ และสามารถยกระดับคุณภาพการปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ในองค์กรได้อย่างก้าวกระโดด

เพื่อความเข้าใจในวิธีการ LEGO® SERIOUS PLAY® ที่มากขึ้น ทาง LSP Thailand ในฐานะผู้ดำเนินการมืออาชีพในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ LEGO® SERIOUS PLAY® ในประเทศไทย ได้ทำงานร่วมกับ Per Kristiansen หนึ่งใน LSP Master Trainer ระดับโลกซึ่งออกแบบกระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® ร่วมกับ Robert Rasmussen  จัดทำวิดีโอแนะนำ LEGO® SERIOUS PLAY®  เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและทีมและสังคมการเรียนรู้  การพัฒนาคน และการต่อยอดนวัตกรรมและกลยุทธ์ทางธุรกิจในประเทศไทย

เครื่องมือสำหรับสร้างผลลัพธ์ (A TOOL FOR BUILDING RESULTS)

LEGO® SERIOUS PLAY® เป็นเครื่องมือช่วยในการคิดและการสื่อสารที่มีหลักการชัดเจน สร้างสรรค์ และผ่านการทดลองเพื่อมีเป้าหมายในการยกระดับการทำงานในทุกธุรกิจและองค์กร โดยยึดหลักคิดที่ว่า แม้ว่าแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันด้วยอายุ สไตล์การทำงาน พื้นฐานความรู้ ตำแหน่งงาน ความเชื่อ และแม้กระทั่งระดับความผูกพันกับองค์กร แต่ทุกคนในทีมหรือองค์กรล้วนมีของดีที่สามารถช่วยทีมและองค์กรในการบรรลุเป้าหมายได้ หากอยู่ในกระบวนการที่เน้นการสร้าง collective inisights ร่วมกันอย่างแท้จริง

This is not toy. It’s a tool for high quality human interaction.  

องค์กรเป็นจำนวนมากในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ได้ใช้  LEGO® SERIOUS PLAY® ในการเข้าถึงแก่นแท้ของบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและทีม เนื่องจากเป็นวิธีการที่เป็นสากล ทำให้สามารถเปิดโดยชุดความคิดหรือความรู้สะสมของแต่ละบุคคลให้สามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่างอิสระและลึกซึ้ง

เส้นทางลัดสู่การแก้ไขปัญหาด้วยการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพขึ้น (FAST-TRACK TO THE REAL ISSUES AND MAKE BETTER AND FASTER DECISIONS)

การใช้ LEGO® SERIOUS PLAY® ได้ผ่านกระบวนการที่ถูกออกแบบและพิสูจน์แล้วจากหลากหลายองค์กรทั่วโลก ว่าสามารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถหาทางออกในการแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยการอภิปรายทั่วๆไป ช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมและความสนใจของผู้เข้าร่วมได้อย่างเห็นได้ชัด

การใช้ LEGO® SERIOUS PLAY® ช่วยให้เราเข้าใจปัญหาได้มากกว่าในหนึ่งวันแทนการใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการปรึกษาหารือในแบบเดิมๆ

กระบวนการหลัก LEGO® SERIOUS PLAY®

ตั้งคำถาม   สร้างคำตอบ  แบ่งปันความคิด  สะท้อนการเรียนรู้

Ask             Build        Storymaking        Reflection

โดยกระบวนกรมืออาชีพที่ผ่านการอบรมจาก  Association of Master Trainers in the LEGO® SERIOUS PLAY® Method จะสามารถประยุกต์เทคนิคที่หลากหลายต่อยอดจากกระบวนการหลัก โดยจะทำงานร่วมกับผู้บริหารขององค์กรนั้นเพื่อ ๆ ทำความเข้าใจโจทย์ขององค์กร และออกแบบให้ตรงกับความต้องการเพื่อตอบโจทย์ทั้งขององค์กร ผู้จัดและผู้เข้าร่วมอย่างตรงจุด และยังมีความสนุกสนานไปพร้อมกัน เพราะ facilitator มืออาชีพจะสามารถดึงให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าร่วมกันได้อย่างเต็มที่ โดยผู้เข้าร่วมไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเคยมี

The Essence of LEGO® SERIOUS PLAY®

GIVE YOUR BRAIN A HAND!

หากคุณเป็นหัวหน้าทีมที่กำลังต้องการรวบรวมความคิดของสมาชิกหลายๆคน หรือความเป็นหนึ่งเดียวของทีมในการแก้ไขปัญหาธุรกิจที่ค่อนข้างซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการวางกลยุทธ์ หรือยุติข้อขัดแย้งในองค์กร LEGO® SERIOUS PLAY® คือเครื่องมือของคุณ

คุณอาจลองจินตนาการว่าการจะรวบรวมความคิดเห็นของทุกคนอย่างเต็มที่อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับหลายองค์กร ลองนึกถึงการประชุมหรือการอภิปรายต่างๆที่คุณเคยผ่านมา จะดีแค่ไหนหากทุกคนเดินออกจากการระดมสมอง หรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกเหล่านี้:

– ความคิด, ข้อคิดเห็น, Idea ต่างๆของทุกคนในทีมถูกนำเสนอออกมาอย่างเต็มที่

– ข้อคิดเห็นของทุกคนได้ถูกนำมาถกเถียงและปรับใช้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

– ทุกคนในทีมรู้สึกถึงการและได้ความรู้ใหม่ๆ มีความเข้าใจที่มากขึ้น  และได้รับผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

– มีความมั่นใจมากขึ้นในข้อสรุปของการสนทนา มีความเชื่อในการเริ่มต้นและสร้างความเปลี่ยนแปลง

– รู้สึกมุ่งมั่น และทุ่มเทต่องานมากขึ้น รู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ขององค์กร